Informace o přijímacím řízení na střední školy a konzervatoře

image


Přihlášky na SŠ si můžete podat sami s úředně ověřenými kopiemi vysvědčení,
nebo můžete využít náš plný servis, který vám celý proces výrazně usnadní.
Pokud nabídky využijete, držte se následujících pokynů.


Krok za krokem:
1. Setkání s výchovnou poradkyní - listopad: setkání rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní a zástupci středních škol. Obdržíte zápisový lístek (jedinečný dokument, který předáte střední škole po přijetí žáka a slouží k potvrzení nástupu do SŠ). Neztratit! Kopii vydá pouze krajský úřad v Brně. Dostanete Katalog středních škol.

2. Přihláška nanečisto 
dostanete vzor přihlášky vytištěný ze školního systému
zkontrolujete osobní údaje
vyplníte školu a obor, na které se dítě hlásí.
Nejedná se o oficiální přihlášku - nepíšete známky, není potvrzena lékařem. Odevzdat do 31. 1.

3. Přihláška oficiální - škola doplní známky a vaše schválené údaje.
Potvrzení od lékaře - vyžadují pouze některé školy, zjistíte na stránkách SŠ nebo v katalogu středních škol.

4. Podání přihlášky -vyplněnou přihlášku podáváte vy osobně nebo poštou na SŠ do 1. března.

Obory s talentovou zkouškou podávají přihlášky dříve.

Podání přihlášek
talentová zkouška:
30 listopadu 2022
bez talentové zkoušky:
1. března 2023

Test čtyřleté obory:
13. dubna 2023
14. dubna 2023


Test šesti, osmiletá gymnázia:
17. dubna 2023
18. dubna 2023

Náhradní termín:
17. dubna 2023
18. dubna 2023

Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR

Kompletní informace o přijímacím řízení najdete na stránkách CERMATu ZDE.


  • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky.

  • Termín odevzdání přihlášky na SŠ (i na víceleté gymnázium) do 1. března 2023.

  • U žáků se SVP - ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení. Součástí přihlášky je i doporučení ŠPZ (rodiče si zařídí sami). Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky neupravují.

  • JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY z Čj a M – na všechny čtyřleté maturitní obory se konají ve dvou termínech.

  • Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát – v prvním termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Započítává se lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

  • Pokud ředitel SŠ rozhodne navíc o konání tzv. školní přijímací zkoušky, zašle pozvánku nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

  • Test z ČJ trvá 60 minut, test z matematiky 70 minut

  • Informace o kritériích přijímacího řízení zveřejní ředitel školy do 31. ledna

  • Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.

  • Náhradní termíny pro všechny obory jsou 10. a 11. května 2023

  • Nepřijatým uchazečům ředitel odešle rozhodnutí o nepřijetí.

  • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

  • Zápisový lístek - musí si ho vyzvednout zákonní zástupci žáka. 

  • Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou.

  • Pokud je žák přijat, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru na dané škole potvrdit právě odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení, jinak škola bere na vědomí, že žák nemá zájem nastoupit a uvolňuje místo dalším uchazečům!!!

  • Zápisový lístek NELZE vzít zpět, výjimkou je, když se dítě dostane na odvolání na původní školu. Uchazeč může také vzít zápisový lístek zpět, pokud ho uplatnil na konzervatoři nebo v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

  • Co dělat, když se dítě nedostane v prvním kole na žádnou školu – po prvním kole vyhlašují školy 2., 3., 4,…kola, pak si může žák podat neomezené množství přihlášek.

  • Na přihlášce je pak uvedena jen jedna škola.