TELEFON
 +420 518 321 387

   E-MAIL
 reditelstvi@zsvancur.cz

ID datové schránky: yazmmgg

REDIZO: 600115631

O tom, kterak to vše v době černobílé začalo a co z toho vzešlo

Historie naší školy se začala psát v srpnu 1975, kdy začala její stavba. Děti usedly poprvé do lavic 1. září 1977.Jak bylo v té době běžné, za dokončenou se považovala budova, která by dnes byla označena za rozestavěnou.
Členy prvního učitelského sboru čekal tvrdý začátek. Do školy nastoupili již začátkem srpna. Společně s rodiči budoucích žáků se podíleli na dokončovacích pracích. Všichni společně zde odpracovali více než 5 000 brigádnických hodin.
Do užívání bylo tehdy předáno 19 kmenových tříd, do nichž nastoupilo 551 žáků. Školní jídelna s kuchyní, odborné učebny, školní družiny a tělocvičny byly zprovozněny postupně během školního roku 1977/78.
Z původních 19 kmenových tříd se škola postupně rozrostla až na dnešních 27. V roce 1996 schválily městské orgány rekonstrukci školy, jejímž cílem bylo zajistit dostatečné prostory pro výuku i volný čas dětí.
V první etapě byly vybudovány školní družiny pro 210 dětí a dva kluby s vybavením, mj. i pro keramický kroužek. V rámci druhé etapy, která byla ukončena v roce 1997, vznikly nové třídy a odborné učebny. Dvacáté výročí svého trvání oslavila už ZŠ Vančurova v nové podobě.

Okénko do historie

Nahlédli jsme do starých kronik a výročních zpráv. Navrstvili jsme informace na sebe bez ladu a skladu. Tak se k sobě dostávají důležité mezníky i naprosté banality, jak už to tak v životě bývá.
Možná se časem najde student či studentka, zavře se do školního archivu a vznikne zajímavá diplomová práce o naší škole. My se omezíme jen na drobné průhledy do její minulosti. Zápisy jsme odsadili vždy jednou dekádou.
Některé zkratky vysvětlujeme v závorkách s ohledem na mladší generaci, pro kterou je JZD tajemným nápisem. Není jistě její vinou, že se narodila později.

První školní rok 1977 - 1978

1. září 1977 byla škola slavnostně otevřena. V čele stála ředitelka Jaroslava Mančíková se zástupkyní Emou Figurovou. Škola měla 19 tříd a 3 oddělení školní družiny, 2 třídy byly dyslektické. Nastoupilo 550 žáků, chlapců bylo o dvacet víc než dívek. Ve škole učilo 22 učitelů a učitelek, v družině pracovaly 3 vychovatelky. Slavnostního otevření se zúčastnili členové Městského národního výboru v Hodoníně, krajský a okresní školský inspektor.
V září se provdala první učitelka. O zdravotní stav dětí pečovala MUDr. Stránská a dětské zubní oddělení. Lékařka všechny děti prohlédala a zubaři jim dvakrát ošetřili chrup. Škola se vypořádala se žloutenkou v 6. B.
Třídy se dávaly dohromady ze čtyř hodonínských škol. 33, 3 % dětí získalo vyznamenání, 5 žáků propadlo. 8 žáků vyšetřoval SNB (Sbor národní bezpečnosti) za přestupky mimo školu. Bylo uděleno deset dvojek z chování, trojka zůstala nevyužita.
Rozjela se výuka ateistické výchovy, do náboženství chodilo 9 žáků. Při škole fungoval výtvarný, pěvecký, střelecký, studijní a zdravotnický kroužek, dále pak kroužky sportovní gymnastiky, ruského jazyka a dovedných rukou.
Děti se výborně umístily v soutěžích O zemi, kde zítra znamená již včera, Děti mír a umění, V našem JZD (Jednotném zemědělském družstvu) a Puškinův památník. Žáci uspěli i v olympiádách z matematiky, biologie a ruského jazyka.

Pod patronátem školní družiny se uskutečnily besedy s vojáky, se členy LM (Lidových milicí), soutěž o SSSR (Sovětském svazu), Štafeta přátelství a Mladé talenty.
Škola oslavila 60. výročí VŘSR (Velké říjnové socialistické revoluce), 30. výročí Února a 750. výročí povýšení Hodonína na město a uspořádala karneval k MDD (Mezinárodnímu dni dětí).
26. října 1977 vznikla ve škole pionýrská skupina s 402 pionýry a jiskrami. Děti se zúčastnily zimního branného závodu a celostátní hry Vždy připraven. Žáci odpracovali 5 182 brigádnických hodin při péči o zeleň na sídlišti, budování pionýrského městečka a zookoutku. Nasbírali 1,2 t železa, 8, 9 t papíru a 500 kg textilu.
Vyrazili na obřad vítání do života a vystupovaly na veřejných akcích.
Školu navštívili poslanci Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a manželka majora Tarana, který padl v Hodoníně v roce 1945.
Na oběd se chodilo do ZŠ Mírové náměstí.
Z 8. a 9. třídy odešlo 19 žáků na střední školy a 5 na učební obory, z toho čtyři horníci.
Škola spolupracovala s Hodonínskými cihelnami. Podnik vypomáhal materiálně, škola zajišťovala kulturní program.
30. června vyrazili do světa absolventi každý se svou knihou na památku.
Skončil první školní rok.

Školní rok 1987 - 1988

Od rána hraje v rozhlase hudba, ředitelka Jaroslava Mančíková vítá žáky ve škole, přítomni jsou funkcionáři z města, armády a cihelen. Zvláštní pozornost se věnuje prvňáčkům a Hodině míru.
Ve vedení zůstává ředitelka Jaroslava Mančíková a zástupkyně pro 1. stupeň Ema Figurová, přibývá Ivo Kurz, zástupce pro druhý stupeň. Škola má 25 tříd, 858 dětí, kluků je o 14 víc než dívek. V družině pracuje 6 vychovatelek. Jedna z vychovatelek je na mateřské, člen učitelského sboru vyrazil na vojnu.
Prospělo 843 z 858 žáků, 45 z 46 bylo přijato na střední školy. 17 žáků dostalo dvojku z chování, trojka byla udělena jednou. Záškoláctví se letos neobjevilo.

Pokračuje ateistická výchova, do náboženství chodí 14 žáků.
Děti se organizují v zájmových kroužcích, jako jsou tělovýchovná jednota, Lidová škola umění, pionýr a svazarm. Zapojují se do olympiád a soutěží s naučnou, uměleckou i brannou tématikou.
Žáci nasbírali 33,6 t odpadových surovin, za což dostali pionýři 26 702,- Kčs (korun československých). Děti se zapojily do výsadby stromků a keřů v okolí školy.
Přijeli turisté ze SSSR, škola oslavila 10. narozeniny. Pokračuje družba se ZŠ v Senici. Naši učitelé vyhráli volejbalový turnaj s učiteli ze Senice, děti soutěžili v olympiádě obou škol. Uspořádali jsme soutěž Dívčích klubů a Puškinův památník.
30. června dostali nejaktivnější žáci knižní odměny a v 10.00 vyrazili všichni na prázdniny.

Školní rok 1997 - 1998

V čele školy stojí ředitel Josef Buchtík, zastupuje ho Jana Jadámková na prvním stupni a Ivo Kurz na druhém.
Začátkem školního roku přibylo škole nové patro pro ředitelství s několika odbornými učebnami a dalšími místnostmi.
Do 28 tříd chodí 737 žáků. Škola má o jednoho kluka víc než dívek. Ve sboru je 33 učitelů a učitelek, v družinách 7 vychovatelek.
Škola oslavuje 20. narozeniny a vydává svůj almanach (sborník). Šindely na střeše přináší škole první zmínku o perníkové chaloupce. Přestavby si přišlo prohlédnout asi 2 500 lidí.
Dvě učitelky odcházejí do důchodu, dvě zemřely.

Žáci se umisťují v soutěžích v psaní na počítači organizované obchodní akademií, v matematické a biologické olympiádě, soutěži ve zpěvu, v soutěži Den Země a Hodonín – Zistersdorf.Družiny mají vlastní vchod a škola se ve dvě odpoledne uzavírá. Keramický kroužek připravuje dárky pro prvňáčky. Do důchodu odchází historicky první uklízečka, přichází nový údržbář. Škola má vlastní dodávku a chvíli i řidiče. Školní jídelna vařící pro 950 žáků se těší dobré pověsti. Škola má svého drogového preventistu, ale poprvé také své vlastní zloděje a narkomany mezi dětmi.
98 žáků druhého stupně prospělo s vyznamenáním. 24 žáků dostalo dvojku z chování, sedm trojku. 41 dětí obdrželo slovní hodnocení.
Rok plný přestaveb a stěhování je u konce.

Školní rok 2007 - 2008

Ve vedení stojí ředitel Zdeněk Šebesta. Zástupkyněmi jsou Jana Jadámková pro I. stupeň a Jarmila Šánová pro II. stupeň.
Školu navštěvuje 486 žáků ve 21 třídách. Pracuje tu 34 učitelů a učitelek. Ve čtyřech odděleních školní družiny o děti pečují čtyři vychovatelky. Ve škole fungují kroužky dramatický, sportovní, dovedných rukou, dva výtvarné a dva keramické. Dva žáci letos propadli, osm dostalo dvojku a tři trojku z chování. 52 žáků odešlo na střední školy.
Žáci se umístili v matematické a zeměpisné olympiádě, uspěli v soutěži z občanské výchovy, olympiádě z němčiny a zeměpisu.


Pravidelně organizujeme chemickou olympiádu. Učitelé se školí v používání počítačů, angličtině a přípravě ŠVP (školního vzdělávacího programu). Škola spolupracuje při školení seniorů v počítačových dovednostech. Probíhá rozšířená výuka přírodovědných předmětů. Někteří žáci vykradli ze školy rybářské potřeby, jeden žák přišel opilý, jiní se porvali.
Děti odjely na týden na hory. Vzniká vzdělávací program Škola pohody. Škola skončila na 2. místě v soutěži AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Brambory dostaly nový větrák. Žáci se stěhují ze šatních klecí do skříněk. Někteří rodiče kryjí přestupky a záškoláctví svých dětí.