TELEFON
 +420 518 321 387

   E-MAIL
 reditelstvi@zsvancur.cz

ID datové schránky: yazmmgg

REDIZO: 600115631

Zápis do 1. tříd

Odklad povinné školní docházky

  • Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy může podat žádost o odklad povinné školní docházky, a to písemně
  • Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy může podat žádost o odklad povinné školní docházky společně s žádostí o přijetí dítěte.
  • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. roku věku.
  • Zákonný zástupce může podat žádost v den zápisu, nejpozději však do konce dubna
  • K žádosti o odklad školní docházky musí doložit dvě doporučující posouzení, a to posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.
  • Pokud má žádost nebo doporučující posouzení nedostatky, pomůže správní orgán vše napravit na místě, nebo vyzve žadatele, aby vše napravil k datu 30. 4. 2024. Správní orgán poučí žadatele o následcích v případě, že dojde k nedodržení lhůty podání. 
  • Nedodá-li zákonný zástupce do 30. 4. 2024 doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§ 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou, nejpozději však do 31 .5. 2024.
  • Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.
  • Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně po obdržení všech potřebných dokumentů, nejpozději však 30 dnů od zahájení správního řízení.
  • KE STAŽENÍ - ODKLAD - ŽÁDOST